Arkivhantering

Hög säkerhet vid flytt och förvaring av arkiv

Att hantera sekretessbelagt material ställer höga krav på säkerheten. Våra transportörer erbjuder transporter och förvaringslösningar som följer Riksarkivets förordningar gällande denna hantering.

Stat och kommun lyder under arkivlagen, som i korthet innebär att arkiven är en del av det nationella kulturarvet och därför ska bevaras, vårdas och hållas ordnade. Förvaring och förflyttning av arkiv med sekretessbelagt material ska utföras av aktörer som följer gällande lagar och förordningar.

En av våra transportörer har tagit fram en egen leveransanvisning som användes internt inom dears organisation, men som de även ebrjuder andra att använda om man saknar egna framtagna anvisningar.

Den privata sektorn lyder inte under arkivlagen, men har ändå krav på sig att bevara vissa dokument, exempelvis bokföringen. Företagen har även ett eget intresse av att hålla ordning och reda på dokumenten, särskilt om de innehåller känslig information.